Program „Rozwój lokalny” skierowany jest do małych i średnich miast wskazanych w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jako ośrodki z najtrudniejszą sytuacją społeczno-gospodarczą w kraju. Są to zarówno mniejsze – liczące kilkanaście tysięcy mieszkańców – jednostki, jak i miasta o znaczeniu subregionalnym zamieszkiwane przez 100, a nawet ponad 200 tysięcy osób.

Celem Programu jest wsparcie samorządów w wypracowaniu i wdrożeniu zrównoważonego oraz systemowego podejścia do rozwoju lokalnego, a co za tym idzie do ograniczenia negatywnych zjawisk rozwojowych i podniesienia standardu życia mieszkańców.

Projekty mają stanowić odpowiedź na problemy obserwowane w mniejszych polskich miastach, sprzyjając wzmocnieniu spójności społecznej i gospodarczej, co w konsekwencji prowadzić ma do poprawy standardu życia mieszkańców. Nie bez znaczenia będzie również podniesienie poziomu kompetencji, jakości świadczonych usług oraz odpowiedzialności administracji lokalnej, zmierzające do budowy zaufania obywateli do władz samorządowych. Dodatkowym aspektem projektów będzie ponadto promowanie współpracy z państwami-darczyńcami. Realizowane przedsięwzięcia obejmować będą dwa zakresy tematyczne: A. Rozwój lokalny i ograniczanie ubóstwa oraz B. Dobre zarządzanie, odpowiedzialne instytucje, transparentność.

Konkurs organizowany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju rozpoczął się 6 maja 2019 r. Nabór wniosków prowadzony jest dwuetapowo. W ramach pierwszego etapu Wnioskodawcy składają zarysy projektów, czyli wstępne, ogólne koncepcje ich realizacji. Na dodatkowe punkty na etapie oceny merytorycznej mogą liczyć 122 samorządy, które w największym stopniu tracą funkcje społeczno-gospodarcze i tym samym wymagają szczególnego wsparcia (ich wykaz zawarto w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju). Spośród wszystkich aplikacji wytypowanych zostanie 50 miast, które w kolejnym etapie opracują kompletne propozycje projektów – wnioski wraz z Planami Rozwoju Lokalnego oraz Planami Rozwoju Instytucjonalnego. Samorządy będą mogły liczyć przy tym na wsparcie doradcze ekspertów ze Związku Miast Polskich, Instytutu Rozwoju Miast i Regionów, Norweskiego Związku Władz Lokalnych i Regionalnych oraz OECD. Dofinansowanie otrzyma około 15 kompleksowych projektów. W trakcie ich realizacji wypracowane mają zostać narzędzia i rozwiązania, które następnie będą mogły być wdrożone również w innych samorządach, stanowiąc model rozwoju dla małych i średnich miast. Dofinansowanie wyniesie od 3 do 10 mln euro brutto i pozwoli zabezpieczyć do 100% kosztów kwalifikowalnych.

Dla około 35 miast, które nie uzyskają dofinansowania, przewidziano dodatkową możliwość sięgnięcia po fundusze. Będą się one mogły ubiegać o środki na sfinansowanie działań na rzecz poprawy standardów dostępności zgodnie z założeniami programu Dostępność Plus. Maksymalna wartość dofinansowania jednego projektu to 100 tys. zł. Projekty muszą zostać zrealizowane do 30 kwietnia 2024 roku.

Środki finansowe przeznaczone na realizację programu pochodzą z III edycji Funduszy norweskich i EOG na lata 2014-2021. Całkowity budżet wynosi 117,6 milionów euro, z czego 15% stanowi wkład krajowy.

Nabór wniosków w I etapie potrwa do 22 lipca 2019 r. Zarysy projektów należy złożyć w języku polskim i angielskim w formie pisemnej lub elektronicznej w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Szczegóły konkursu dostępne są na stronie: https://www.eog.gov.pl/strony/zapoznaj-sie-z-funduszami/rozwoj-lokalny/nabory-wnioskow/