W Stalowej Woli funkcjonowały dwie specjalistyczne placówki wsparcia dziennego, cztery świetlice środowiskowe oraz dwa kluby młodzieżowe. Jednak liczba miejsc, które oferowały, nie była w stanie zaspokoić stale zwiększających się potrzeb. W mieście wciąż brakowało miejsc dla dzieci, w których mogłyby spędzić czas wolny, uzyskać pomoc w nauce oraz rozwijać swoje zainteresowania. W szczególności zaś niedostatek w tym zakresie odczuwają dzieci wychowujące się w rodzinach dotkniętych problemem ubóstwa i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Dostrzegając te problemy i rosnące zapotrzebowanie na usługi opiekuńczo-wychowawcze, Gmina Stalowa Wola w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Klasztoru Braci Mniejszych Kapucynów w Stalowej Woli – Rozwadowie „Pokój i Dobro” podjęła decyzję o rozbudowie bazy lokalowej placówek wsparcia dziennego kierowanych do dzieci i młodzieży na terenie miasta. Z tej idei zrodził się konkretny projekt pn. „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby placówek wsparcia dziennego w Stalowej Woli”, którego przedmiotem było utworzenie filii Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego – Świetlicy „Tęcza” prowadzonej przez MOPS w Stalowej Woli oraz przebudowa i rozbudowa budynku gospodarczego zlokalizowanego przy ul. Klasztornej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na placówkę wsparcia dziennego – Świetlicę „Promyczek”, a także zakup wyposażenia do obu świetlic.

Na początku 2016 roku nasza firma przygotowała studium wykonalności inwestycji i wspierała Gminę w całym procesie aplikowania o środki. Projekt o wartości 1,5 mln zł otrzymał dofinansowanie pokrywające 85% wydatków i zrealizowany został w okresie od stycznia 2017 do marca 2018. Powstałe świetlice prężnie działają, służąc młodym mieszkańcom Stalowej Woli. Co roku z ich usług korzysta nawet kilkaset dzieci i młodzieży, w tym pochodzących z rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Szczegóły projektu

Wartość projektu

1 538 523,85 PLN

Kwota dofinansowania

1 307 745,26 PLN

Źródło dofinansowania

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, Poddziałanie 6.2.2 Infrastruktura pomocy społecznej