Rynek Elizówka jest rynkiem hurtowym o zasięgu ponadregionalym, zlokalizowanym w miejscowości Elizówka koło Lublina, będącym najdalej wysuniętym na wschód Rynkiem w Unii Europejskiej i stanowiącym stałe miejsce zaopatrzenia dla większości firm z południowo-wschodniej części Polski. Położony jest na granicy administracyjnej Lublina, przy drodze krajowej nr 19 Lublin – Białystok. Zarządza nim spółka Lubelski Rynek Hurtowy S.A.

Głównym dokumentem, stanowiącym podstawę działań rozwojowych Spółki, jest strategia, która wytycza cele i wyznacza najistotniejsze zadania przeznaczone do realizacji w nadchodzących latach. Ze względu na upływający w 2017 roku okres obowiązywania dotychczasowej strategii oraz zmieniające się uwarunkowania zewnętrzne, konieczna była jej aktualizacja. W styczniu 2018 roku nasza firma opracowała „Strategię Rozwoju Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. w Elizówce na lata 2018-2020”. Wskazuje ona kierunki rozwoju gospodarczego, w jakich powinna zmierzać Spółka, aby zapewnić stały, zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa. Podstawę do przygotowania dokumentu stanowiły przeprowadzone wcześniej badania wewnętrzne (przedsiębiorstwa) i zewnętrzne (rynku) oraz opracowania: „Raport dotyczący analizy popytu i konkurencyjności” oraz „Koncepcja Modelu Biznesowego B2B (Business-To-Business) LRH S.A.”.

Powstała Strategia stanowi dokument wewnętrzny, wskazujący możliwości racjonalnego wykorzystania posiadanych zasobów oraz organizujący przyszłe działania Spółki w sposób pozwalający na osiągnięcie zakładanych celów.