218 przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach programu priorytetowego GEPARD II – transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności

22 maja 2019 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił listę przedsięwzięć wybranych do dofinansowania w ramach programu priorytetowego „GEPARD II – transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności. Dotację może otrzymać aż 218 beneficjentów, których wnioski opiewają na łączną kwotę blisko 12 mln zł.

Raport o stanie gminy, czyli nowe narzędzie „rozliczania” władz samorządowych

Wkrótce upływa termin na przygotowanie raportów o stanie gminy, stanowiących podsumowanie pracy wójta w poprzednim roku kalendarzowym. Obowiązek sporządzenia raportu wprowadzony został ostatnią nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym. Dokument ma podsumowywać działalność wójta w roku poprzednim i powinien koncentrować się w szczególności na realizacji przez niego polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

255 polskich miast z szansą na wsparcie finansowe z Funduszy norweskich i EOG – ruszył nabór wniosków do programu „Rozwój lokalny”

Celem Programu jest wsparcie samorządów w wypracowaniu i wdrożeniu zrównoważonego oraz systemowego podejścia do rozwoju lokalnego, a co za tym idzie do ograniczenia negatywnych zjawisk rozwojowych i podniesienia standardu życia mieszkańców.
Projekty mają stanowić odpowiedź na problemy obserwowane w mniejszych polskich miastach, sprzyjając wzmocnieniu spójności społecznej i gospodarczej, co w konsekwencji prowadzić ma do poprawy standardu życia mieszkańców.

Wsparcie dla projektów dotyczących wykorzystania źródeł wysokosprawnej kogeneracji

Trwa V edycja naboru wniosków o dofinansowanie projektów w zakresie wspierania źródeł wysokosprawnej kogeneracji. W ramach konkursu dofinansowaniu podlegają projekty dotyczące budowy nowych lub zwiększenia mocy (w wyniku rozbudowy lub przebudowy) istniejących jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji.

Pozytywny bilans na półmetku programowania Funduszy UE 2014-2020

Polska jest wśród krajów UE, które najsprawniej i najefektywniej wydatkują przyznane środki unijne – tak wynika z przedstawionego przez ministra inwestycji i rozwoju podsumowania pierwszej połowy perspektywy programowania funduszy UE obejmującej lata 2014-2020.

E-usługi dla Mazowsza

30 kwietnia ruszy nabór wniosków o dofinansowanie projektów informatyzacji administracji publicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Nabór wniosków o dotacje z Funduszu Dróg Samorządowych

Ponad 3 mld zł zostaną rozdzielone między samorządy lokalne na realizację zadań związanych z budową, przebudową lub remontem dróg powiatowych oraz gminnych. Rozpoczął się nabór wniosków o dotacje w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Niskoemisyjny transport miejski

Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie projektów dotyczących rozwoju niskoemisyjnego transportu miejskiego w ramach działania 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.