W listopadzie 2017 roku nasza firma uczestniczyła w planowaniu inwestycji polegającej na rewaloryzacji zabytkowego budynku dawnego Szpitala Żydowskiego zlokalizowanego przy ul. Lubartowskiej 81 w Lublinie oraz jego adaptacji w celu nadania mu nowych funkcji użytkowych, przygotowując dla niej studium wykonalności oraz wspierając właściciela obiektu – Szpital im. Jana Bożego w Lublinie – w procesie aplikowania o środki UE na jej realizację. Projekt zakłada prace budowlane wewnątrz obiektu oraz na terenie funkcjonalnie z nim powiązanym. Jego efektem będzie powstanie hotelu dla matek noworodków, których stan zdrowia wymaga dłuższego pobytu w szpitalu, szkoły rodzenia, Izby Pamięci oraz sal konferencyjnych wykorzystywanych na realizację działań społecznych skierowanych do mieszkańców obszaru rewitalizacji.

Szczegóły projektu

Wartość projektu

11 677 054,20 PLN

Kwota dofinansowania

9 004 613,00 PLN

Źródło dofinansowania

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich oraz budżet państwa