30 kwietnia ruszy nabór wniosków o dofinansowanie projektów informatyzacji administracji publicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Wsparcie kierowane będzie do jednostek samorządu terytorialnego (gmin, powiatów oraz ich związków) na realizację inwestycji z zakresu e-administracji, polegających m.in. na zapewnieniu interoperacyjności publicznych systemów teleinformatycznych, udostępnieniu e-usług o najwyższych poziomach dostępności umożliwiających całkowite załatwienie sprawy na odległość, czy też rozbudowie funkcjonalności istniejących systemów geoinformatycznych. Dofinansowanie ze środków EFRR może sięgać nawet 2 mln zł, stanowiąc do 80% kosztów kwalifikowalnych projektu. Wnioski będzie można składać do końca lipca 2019 roku za pośrednictwem systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego poprzez Serwis RPO WM.

Świadczymy kompleksowe wsparcie w przygotowaniu inwestycji, obejmujące w szczególności modelowanie procesów, a także opracowanie studium wykonalności wraz z analizą ekonomiczno-finansową oraz treści merytorycznej i finansowej wniosku aplikacyjnego. Nasi konsultanci pomogą zdefiniować zakres projektu w taki sposób, by odpowiadał on na rzeczywiste potrzeby jednostki, zapewniając jednocześnie możliwie największe szanse na zdobycie dofinansowania. Zachęcamy do kontaktu w celu poznania szczegółów oferty.

Informacje dotyczące naboru dostępne są na stronie: https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/2-1-e-uslugi-poddzialania-2-1-1-e-uslugi-dla-mazowsza-typ-projektu-informatyzacja-administracji-publicznej-konkurs-nr-rpma-02-01-01-ip-01-14-096-19/