„Generator nawyków” to aplikacja skierowana do ludzi młodych, zadaniem której jest wspieranie ich w utrwalaniu nawyków oczekiwanych przez pracodawców, motywowanie do osiągania wyznaczonych celów oraz uczenie systematyczności w pracy nad sobą. To innowacyjne narzędzie powstało jako jedna z kilkudziesięciu nowatorskich koncepcji w ramach projektu „Mikro innowacje – makro korzyści” realizowanego przez Lubelską Fundację Rozwoju przy współfinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt dotyczy wsparcia kreatywnych pomysłów, których wdrożenie ma szansę poprawić sytuację ludzi młodych wchodzących na rynek pracy. Każde proponowane przez innowatorów rozwiązanie przed jego ostatecznym wdrożeniem miało zostać poddane testowaniu, by ocenić jego skuteczność. W tym celu na przełomie 2018 i 2019 roku przygotowaliśmy i zrealizowaliśmy badania społeczne wśród testerów aplikacji „Generator nawyków”. Badanie miało zweryfikować użyteczność, funkcjonalność i efektywność aplikacji oraz zgromadzić opinie i rekomendacje w zakresie postulowanych usprawnień.

Testerzy prototypowej wersji aplikacji mobilnej wzięli udział w trzyetapowym procesie badawczym. Znaleźli się pośród nich uczniowie jednego z techników zlokalizowanych na terenie województwa lubelskiego oraz inne osoby, które pobrały aplikację. We współpracy z twórcami „Generatora nawyków” po ustaleniu wszystkich założeń i priorytetów zdecydowaliśmy się na badania w modelu pre/post test, uzupełniając je realizacją badań jakościowych. W tym celu przeprowadziliśmy badania CAWI (wspomagane komputerowo wywiady przy użyciu strony www) wśród wszystkich testerów aplikacji oraz badanie fokusowe FGI (zogniskowany wywiad grupowy) wśród najbardziej aktywnych jej użytkowników.

Pierwszy etap badań dał nam wiedzę na temat sytuacji testerów przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji. Poznaliśmy ich preferencje w zakresie gospodarowania czasem, w tym przeznaczonym na naukę, zainteresowania, zajęcia dodatkowe i rozrywkę oraz osiągane przez nich wyniki w nauce. Ponadto w badaniu skoncentrowaliśmy się na diagnozie problemów, z którymi zmagają się ankietowani w odniesieniu do zarządzania czasem, nawyków żywieniowych, gromadzenia i wydawania pieniędzy, częstotliwości korzystania z urządzeń elektronicznych itp.

Następnie uczestnicy rozpoczęli korzystanie z aplikacji. Po upływie czasu przeznaczonego na testowanie ponownie przebadaliśmy respondentów, wykorzystując do tego te same pytania, które zadaliśmy im w pierwszym etapie w celu określenia wpływu korzystania z aplikacji na ich postawy i zachowania. Dodatkowo ankieta została uzupełniona o pytania dotyczące funkcjonalności i użyteczności aplikacji. Wiedzę zdobytą w tym etapie badań uzupełniliśmy podczas wywiadu fokusowego, zapraszając do uczestnictwa w dyskusji najbardziej aktywnych użytkowników „Generatora”.

Wyniki badań są imponujące. Aplikacja pozytywnie wpłynęła na młodych ludzi, którzy z niej korzystali. Udało im się m.in. systematycznie się uczyć, częściej czytać książki, uprawiać sport, zdrowo się odżywiać, więcej oszczędzać. Dzięki narzędziu wiele osób zaczęło planować swoje zadania i konsekwentnie je realizować, aplikacja pomogła im usprawnić codzienność, stać się bardziej zorganizowanymi, efektywniej realizować swoje obowiązki, czy też osobiste zamierzenia. Użytkownicy są zadowoleni z korzystania z aplikacji, a ich wypowiedzi potwierdzają jej skuteczność.

Przebieg prac oraz wyniki poszczególnych etapów badań zawarte zostały w końcowym raporcie, zawierającym również propozycje usprawnień, które warto wdrożyć, by aplikacja była jeszcze skuteczniejszym narzędziem nauki i pracy nad sobą. Twórcom „Generatora nawyków” serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Podziękowania za owocną współpracę kierujemy również do Lubelskiej Fundacji Rozwoju.