Puławy od lat z sukcesem realizują przedsięwzięcia rozwojowe, stając się miejscem coraz bardziej atrakcyjnym do zamieszkania. Poprawie ulega jakość infrastruktury i usług, przybywa funkcjonalnej przestrzeni publicznej. Jednak wciąż są takie miejsca, w których obserwuje się różnorodne problemy i potrzebę zmian. Miasto postanowiło zmierzyć się z nimi w procesie  rewitalizacji.

W procesie planowania rewitalizacji w Puławach uczestniczyliśmy dwukrotnie. Już pod koniec 2015 roku Miasto zaprosiło nas do współpracy przy zaplanowaniu kompleksowego procesu rewitalizacji. We współpracy z powołanym w Urzędzie Miasta zespołem ds. rewitalizacji opracowaliśmy szczegółowy harmonogram procesu rewitalizacji obejmujący wszelkie niezbędne do podjęcia działania wraz z ich specyfiką. Przygotowaliśmy koncepcję uspołecznienia procesu rewitalizacji zawierającą charakterystykę wszystkich pożądanych działań sprzyjających zaangażowaniu interesariuszy. Opracowaliśmy koncepcję badań społecznych oraz niezbędne narzędzia badawcze, które miały posłużyć do realizacji kompleksowego procesu badawczego w ramach opracowania LPR. Przeprowadziliśmy pierwszy etap badań obejmujący trzy zogniskowane wywiady grupowe wśród pracowników Urzędu Miasta, pracowników instytucji pomocowych i odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa, jak również przedstawicieli organizacji pozarządowych. Wyposażone w odpowiednie narzędzia niezbędne do efektywnego przygotowania i przeprowadzenia procesu rewitalizacji Miasto było gotowe do podjęcia dalszych działań.

Po raz kolejny uczestniczyliśmy w przygotowaniu procesu rewitalizacji w Puławach, kiedy to  w oparciu o „Założenia do Programu Rewitalizacji Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030 r.” opracowaliśmy „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030 r.”. Miasto pozyskało środki na jego przygotowanie w ramach konkursu organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Prace nad dokumentem zaplanowaliśmy z uwzględnieniem wysokiego poziomu zaangażowania interesariuszy rewitalizacji, wykorzystując wcześniej opracowane założenia. Rozpoczęliśmy je w maju 2016 r.  od realizacji badań pogłębionych wśród mieszkańców pięciu podobszarów rewitalizacji. Ankietyzację bezpośrednią przeprowadziliśmy wśród 400 osób, a naszym celem było poznanie największych problemów tych terenów, ich potencjałów, dokonanie oceny dotychczas prowadzonych w mieście działań rewitalizacyjnych oraz zdefiniowanie potencjalnych barier w realizacji przedsięwzięć na poszczególnych podobszarach.

Niewątpliwym potencjałem Puław są świadomi i zaangażowani mieszkańcy, którzy aktywnie włączali się w kolejne zaplanowane formy partycypacji. Dzięki udziałowi interesariuszy w spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych prowadzonych w każdym z podobszarów poznaliśmy potrzeby i oczekiwania wobec rewitalizacji wszystkich grup odbiorców. Dyskusje koncentrowały się również wokół sposobów przezwyciężenia obserwowanych na tych terenach problemów, co stanowiło pierwszy krok do określenia propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych koniecznych do realizacji w kolejnych latach. Zorganizowane warsztaty rewitalizacyjne wyposażyły uczestników w praktyczną wiedzę na temat realizacji inicjatyw rozwojowych sprzyjających rozwiązaniu problemów podobszarów i stanowiły motywację do zgłoszenia własnych propozycji przedsięwzięć. Rzuciły też światło na konkretne rozwiązania postulowane przez interesariuszy, które sprzyjać miały wyjściu z kryzysu zdegradowanych obszarów. Bezpośrednie spotkania z mieszkańcami podczas indywidualnych konsultacji umożliwiły doprecyzowanie propozycji przedsięwzięć, dokładne określenie ich kosztów i źródeł finansowania. Zgłoszone inicjatywy nie pozostawiały wątpliwości – mieszkańcom nieobojętny jest los Puław i chcą zaangażować się w kreowanie rozwoju swojej małej ojczyzny.

Niewątpliwie przyczyniła się do tego odpowiednio zaplanowana i prowadzona partycypacja społeczna. Organizowane spotkania informacyjne, warsztaty, konsultacje, debaty publiczne gromadziły liczne grupy osób pragnących zmian na lepsze w najbliższym otoczeniu. Nie bez znaczenia pozostawały również podejmowane działania promocyjne – plakaty, ogłoszenia, spoty reklamowe, artykuły w lokalnej prasie pozwoliły na dotarcie do szerokiego grona odbiorców i ich edukację na temat rewitalizacji. Liczny udział mieszkańców we wszystkich zaplanowanych dla nich działaniach przyniósł oczekiwane rezultaty – stali się oni faktycznymi partnerami, zaś partycypacja społeczna wpisała się w proces rewitalizacji jako fundament działań na każdym jego etapie.

Dokument Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030 r. został przyjęty uchwałą Rady Miasta w marcu 2017 roku, a następnie zaktualizowany w listopadzie 2017 r. Uzyskał pozytywną opinię Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego i został wpisany do Wykazu gminnych programów rewitalizacji Województwa Lubelskiego przyjętego przez Zarząd Województwa. Stanowi obecnie podstawę do realizacji szeregu przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Serdecznie dziękujemy Miastu Puławy za owocną współpracę, zaś wszystkim interesariuszom rewitalizacji pragniemy podziękować za zaangażowanie i otwartość na zmiany. Życzymy, by zaplanowane inicjatywy przyniosły oczekiwane rezultaty, sprzyjając poprawie jakości życia na obszarze rewitalizacji, a co za tym idzie, wzmacniając potencjał całego Miasta.