O potrzebie rozwoju komunikacji zbiorowej jako alternatywy dla transportu indywidualnego mówi się nie tylko w Polsce, ale również w całej Europie i na świecie już od wielu lat. Dążenie do modelu transportu zrównoważonego zmierzającego do ogólnej poprawy warunków podróżowania po mieście towarzyszy wielu samorządom. Zapotrzebowanie na transport zbiorowy w polskich (i nie tylko) miastach wydaje się być niekwestionowane. Niezbędne jest stymulowanie wzrostu znaczenia transportu zbiorowego w podróżach poprzez podnoszenie jego jakości we wszystkich wymiarach oraz zapewnienie wysokiego poziomu konkurencyjności.

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, jak również rosnącym oczekiwaniom pasażerów – mieszkańców Puław i gmin sąsiednich oraz turystów i gości– Miasto Puławy wraz z Miejskim Zakładem Komunikacji przystąpiło do przygotowania i realizacji projektu pn. „Poprawa dostępności i jakości systemu komunikacji miejskiej dla Miasta Puławy wraz z obszarami sąsiednich gmin funkcjonalnie powiązanymi w ramach porozumienia w sprawie wspólnej komunikacji miejskiej na swoim obszarze”. W procesie tym nasza firma uczestniczyła dwukrotnie: najpierw wspierając Puławy w pozyskaniu finansowania inwestycji, a następnie kierując jej wdrożeniem.

Pierwszy etap naszych prac obejmował wsparcie Miasta w procesie planowania inwestycji oraz aplikowania o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Zakończył się on sukcesem, a Miasto pozyskało ponad 16,5 mln zł dofinansowania przy blisko 24 mln całkowitej wartości przedsięwzięcia.

Następnie od października 2010 r. do grudnia 2012 r. zarządzaliśmy wdrażaniem projektu, którego głównym celem obok poprawy funkcjonowania puławskiego systemu komunikacji miejskiej było podniesienie poziomu mobilności mieszkańców. Naszym zadaniem była w szczególności koordynacja prac ekspertów z dziedzin takich jak: technologie ICT, transport autobusowy, zamówienia publiczne oraz nadzór nad prawidłowym przebiegiem inwestycji i jej rozliczenie. Odpowiadaliśmy ponadto za prawidłowe przygotowanie i przeprowadzenie procedur przetargowych na dostawę autobusów oraz systemu dynamicznej informacji pasażerskiej i biletu elektronicznego.

Przedsięwzięcie obejmowało zakup 21 nowych autobusów komunikacji miejskiej, modernizację zajezdni autobusowej, budowę Centrum Nadzoru Ruchu i Biura Obsługi Klienta, zakup i instalację systemu monitorowania i zarządzania flotą autobusów oraz systemu dynamicznej informacji pasażerskiej, wymianę wiat przystankowych, a także budowę i modernizację zatok autobusowych.

Szczegóły projektu

Wartość projektu

23 859 021,62 PLN

Kwota dofinansowania

16 686 266,69 PLN

Źródło dofinansowania

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Działanie 5.3 Miejski transport publiczny