Projekt „Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna” polegał na utworzeniu sieci szerokopasmowej na wybranym obszarze województwa łódzkiego w technologii światłowodowej, która obejmuje swoim zasięgiem znaczną część regionu. W ramach projektu powstała sieć szkieletowa oraz sieć dystrybucyjna wraz z węzłami szkieletowymi i punktami dystrybucyjnymi.

Drugi etap inwestycji był odpowiedzią na problemy, jakie zidentyfikowano w wyniku analizy otoczenia społeczno-gospodarczego dotyczącego województwa łódzkiego i powiatów, na terenie których projekt został zrealizowany. Celem głównym przedsięwzięcia było wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu do sieci szerokopasmowej na obszarach zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w południowej części regionu, w powiatach: opoczyńskim, pajęczańskim, radomszczańskim, wieluńskim i wieruszowskim.

Na zlecenie Województwa Łódzkiego nasza firma w okresie marzec-maj 2012 r. opracowała studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu pn. „Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna – 2. etap”, co pozwoliło uzyskać dofinansowanie na realizację inwestycji.

W efekcie utworzono ponad 603 km szkieletowej sieci światłowodowej (wraz z 5 węzłami szkieletowymi) i dystrybucyjnej na obszarze Województwa Łódzkiego nie objętym pierwszym etapem projektu, a także przygotowano infrastrukturę aktywną umożliwiającą lub znacznie ułatwiającą lokalnym operatorom doprowadzenie sieci dostępowych i usług szerokopasmowych do odbiorców końcowych w postaci 8 węzłów dystrybucyjnych.

Szczegóły projektu

Wartość projektu

25 436 792,85 PLN

Kwota dofinansowania

17 604 351,85 PLN

Źródło dofinansowania

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Działanie 4.1. Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego