Rewitalizacja Puław to wieloetapowy i wieloaspektowy proces odnowy tych części miasta, które znalazły się w sytuacji kryzysowej. Po etapie diagnozowania głównych problemów obszaru rewitalizacji oraz planowania działań zmierzających do jego odnowy przyszedł czas na wdrożenie konkretnych przedsięwzięć – kluczowych dla powodzenia całego procesu. Dostrzegając największe problemy podobszarów rewitalizacji, a także mając na uwadze postulaty mieszkańców zgłaszane w toku różnego rodzaju konsultacji społecznych, Miasto Puławy przystąpiło do przygotowania projektu pn. „Odnowa funkcjonalna podobszarów rewitalizacji w Puławach służąca zwiększeniu aktywności różnych grup mieszkańców oraz poprawie bezpieczeństwa i funkcjonalności terenów publicznych”. Nasza firma uczestniczyła w planowaniu i kształtowaniu zakresu tego przedsięwzięcia na dwóch płaszczyznach: dokonując aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji, w taki sposób, aby możliwe było uzyskanie dofinansowania na jego realizację oraz przygotowując studium wykonalności i wspierając Miasto w procesie aplikowania o środki.

Projekt dotyka szeregu aspektów – od zwiększenia aktywności mieszkańców, poprzez podniesienie poziomu bezpieczeństwa, na poprawie funkcjonalności i estetyki przestrzeni publicznych skończywszy – a służyć ma poprawie jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji i całego miasta. Obejmuje w szczególności poprawę stanu zagospodarowania przestrzeni publicznych, w tym o istotnym znaczeniu dla całego miasta i jego mieszkańców (błonia miejskie, skatepark), służącą przede wszystkim aktywizacji lokalnej społeczności, podniesienie poziomu bezpieczeństwa poprzez rozbudowę monitoringu miejskiego oraz systemu alarmowania i ostrzegania, a także zwiększenie funkcjonalności terenów miejskich poprzez poprawę ich skomunikowania. Projekt o całkowitej wartości ponad 27,7 mln zł uzyskał dofinansowanie ze środków EFRR i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (Działanie 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich) w łącznej wysokości przekraczającej 11 mln zł i jest obecnie w trakcie realizacji. Partnerem Miasta zostało Puławskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, które prowadzić będzie wypożyczalnię sprzętu sportowego na terenie skateparku.

Odnowa funkcjonalna podobszarów rewitalizacji w Puławach to dopiero początek głębokich przemian społeczno-przestrzenno-gospodarczych, które, mamy nadzieję, doprowadzą do rozwiązania kluczowych problemów tych terenów, czego życzymy Miastu i jego mieszkańcom.

Szczegóły projektu

Wartość projektu

27 738 059,00 PLN

Kwota dofinansowania

11 108 908,73 PLN

Źródło dofinansowania

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich oraz budżet państwa

Foto: Józef Babij, fotobabij.blogspot.com