Opracowanie Strategii rozwoju elektromobilności

KIERUNEK ZMIAN 

Elektryfikacja w transporcie to przyszłość. Nie tylko w zachodniej Europie, ale również w Polsce pojazdy na prąd stają się rzeczywistością, co stawia przed organami władzy zarówno centralnej, jak i lokalnej szereg wyzwań.

Dlatego też 11 stycznia 2018 roku została uchwalona ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Nowe regulacje mają stymulować rozwój transportu nisko- i zeroemisyjnego oraz zastosowanie paliw ekologicznych.

W szeregu przepisów ustawa wskazuje na polskie samorządy jako na ważnych uczestników procesu zmian w zakresie wykorzystania energii w transporcie, nakładając wobec nich istotne zobowiązania.

STRATEGIA ROZWOJU ELEKTROMOBILNOŚCI – PO CO?

Narzędziem, które ma w praktyczny sposób zebrać zagadnienia istotne dla realizowania przez JST zadań wynikających z „Programu Rozwoju Elektromobilności” w ramach „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” jest Strategia rozwoju elektromobilności.

Umożliwi ona ocenę i prognozowanie działań w kilku istotnych obszarach odpowiedzialności gmin i powiatów.

Pozwoli na przygotowanie się do zarządzania i finansowania zadań w zakresie modernizowania i rozwijania JST w obszarze energetyki, transportu i ochrony środowiska.

W CZYM MOŻEMY CI POMÓC?

Opracowanie strategii rozwoju nie może odbywać się bez Twojego aktywnego udziału. Nie stworzymy Strategii za Ciebie, ale razem z Tobą i dla Ciebie i Twojej Gminy/Powiatu. Zobacz, w czym możemy Ci pomóc:

  • przeprowadzimy kompleksową diagnozę potrzeb i problemów, a także wewnętrznych potencjałów i szans rozwojowych Twojej jednostki w obszarze elektromobilności w oparciu o różnorodne źródła z uwzględnieniem badań społecznych;
  • dokonamy oceny aktualnego stanu środowiska naturalnego wraz z określeniem źródeł zanieczyszczeń i wpływu transportu na nie;
  • ocenimy poziom bezpieczeństwa energetycznego Twojej jednostki oraz zaprognozujemy jej zapotrzebowanie na energię w kolejnych latach;
  • opracujemy odpowiadające zdiagnozowanym potrzebom cele rozwoju elektromobilności w JST;
  • razem z Tobą zidentyfikujemy możliwe do wdrożenia działania sprzyjające rozwojowi elektromobilności w transporcie prywatnym i publicznym z uwzględnieniem rozwiązań z zakresu smart city; ocenimy ich wykonalność i wskażemy możliwe źródła finansowania;
  • przygotujemy realny harmonogram wdrożenia Strategii, który umożliwi osiągnięcie założonych celów w jej horyzoncie czasowym; opracujemy system zarządzania Strategią, monitorowania i ewaluacji, które pozwolą na skuteczne jej wdrożenie i podejmowanie działań korygujących;
  • przeprowadzimy proces konsultacji społecznych Strategii oraz zaplanujemy odpowiednie działania informacyjno-promocyjne i edukacyjne wśród jej interesariuszy;
  • opracujemy Analizę Kosztów i Korzyści dla min. trzech wariantów inwestycyjnych.

WARTO NAM ZAUFAĆ

Jesteśmy zespołem doświadczonych analityków i doradców o wykształceniu ekonomicznym, prawnym i społecznym. Specjalizujemy się w projektowaniu i wdrażaniu inwestycji infrastrukturalnych, a także w strategicznym planowaniu rozwoju jednostek samorządu terytorialnego i firm.

Od kilkunastu lat jednym z wiodących obszarów naszej pracy jest opracowywanie dokumentów strategicznych. Posiadamy bogate doświadczenie w przeprowadzaniu rzetelnych badań i otwartym dyskutowaniu   zainteresowanymi stronami i jesteśmy do tego przygotowani. Koncentrujemy się na sformułowaniu jasnych, mierzalnych i wykonalnych celów.

Z tematyką elektromobilności stykamy się od blisko 10 lat. Pracując dla  samorządów i spółek transportowych, tworzyliśmy analizy przedinwestycyjne,  plany transportowe, zarządzaliśmy projektami dotyczącymi transportu zbiorowego i wdrażania rozwiązań z obszaru smart city. Wielokrotnie przy sporządzaniu analizy kosztów i  korzyści wykorzystywaliśmy zapisy Niebieskiej Księgi.

W świadczeniu swoich usług bardzo mocno stawiamy na komunikatywność – dbamy o to, by planowane działania były odpowiednio uzasadnione i by czytelnie prezentować korzyści płynące ze zmian. Zawsze pracujemy razem z Klientem, rezerwując sobie czas na bezpośrednie spotkania.

KONTAKT

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami naszej oferty na opracowanie Strategii rozwoju elektromobilności w Twojej gminie, napisz bezpośrednio do naszych konsultantów: