Od wielu już lat Ostródę, Iławę oraz sąsiednie gminy łączą takie same potencjały, ale również problemy i bariery rozwoju. Dostrzegając korzyści płynące ze wspólnego działania na rzecz rozwiązywania wspólnych problemów i pełnego wykorzystywania wspólnych potencjałów, samorządy Miasta Ostróda, Miasta Iława oraz gmin wiejskich Ostróda i Iława, a także miejsko-wiejskich Miłomłyna i Morąga postanowiły zawiązać partnerstwo, powołując Ostródzko-Iławski Obszar Funkcjonalny. Konieczne stało się wytyczenie konkretnych celów i kierunków rozwoju całego obszaru służących dobru jego mieszkańców. Miasto Ostróda wraz z Partnerami przystąpiło do realizacji projektu „Ostródzko-Iławski Obszar Funkcjonalny” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014. Oprócz gmin tworzących OIOF do partnerstwa zaproszono także Powiat Ostródzki.

W proces tworzenia Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego zaangażowaliśmy się w maju 2014 roku, rozpoczynając od przeprowadzenia szczegółowej analizy społeczno-gospodarczej obszaru, która miała nam pozwolić lepiej poznać potencjały i problemy oraz specyficzne uwarunkowania każdej z gmin, by móc w przyszłości skutecznie zaprogramować ich wspólne działania. W tym celu na przełomie czerwca i lipca przeprowadzone zostały pierwsze spotkania konsultacyjne z mieszkańcami. Przygotowana analiza OIOF stanowiła bazę do opracowania szczegółowej diagnozy występujących na tym terenie problemów i zaproponowania możliwych do wdrożenia rozwiązań. Było to przedmiotem drugiego etapu naszych prac, które obejmowały również szeroko zakrojone konsultacje społeczne prowadzone we wszystkich gminach obszaru.

Zrealizowane przez nas działania doprowadziły do opracowania „Zintegrowanej Strategii Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2015-2025”, która wytycza cele i kierunki rozwoju całego obszaru. Wskazuje także na potrzeby w zakresie zacieśniania współpracy między Partnerami OIOF na różnych jej płaszczyznach, w taki sposób, by potencjały każdego z nich przekuć w sukces całego obszaru.

Dla Ostródy, Iławy i pozostałych Partnerów porozumienia powołanie obszaru stanowiło początek ścisłej współpracy, która ma prowadzić do ich dynamicznego rozwoju społeczno-gospodarczego służącego wszystkim mieszkańcom, ale również licznie przebywającym na tym terenie turystom i gościom.

Szczegóły projektu

Okres realizacji

maj 2014 –
październik 2015

Liczba Partnerów

7

Opracowane dokumenty

  • Analiza sytuacji społeczno-gospodarczej Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego
  • Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego
  • Zintegrowana Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2015-2025