Dostrzegając niedomagania placówek edukacyjnych, Powiat Puławski będący ich organem prowadzącym, podjął starania w zakresie dostosowania infrastruktury do stale zwiększających się potrzeb mieszkańców, a co za tym idzie, podniesienia jakości i dostępności usług społecznych na tym terenie. Jest to głównym celem realizowanego od 2014 roku projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja terenów zdegradowanych poprzez aktywizację społeczną obszaru A oraz podniesienie spójności funkcjonalnej placówek publicznych Powiatu Puławskiego”. Konsultanci naszej firmy wspierali Powiat Puławski w przygotowaniu studium wykonalności przedsięwzięcia w celu ubiegania się o pozyskanie funduszy ze środków Unii Europejskiej.

Przedmiotem projektu jest kompleksowa modernizacja placówek publicznych powiatu puławskiego wraz z zagospodarowaniem terenu w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji użytkowych o charakterze edukacyjnym, kulturalnym oraz sportowo-rekreacyjnym.

Inwestycja obejmuje roboty budowlane w obrębie kompleksu I Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. A. J. Czartoryskiego, Centrum Kształcenia Zawodowego i Zespołu Szkół Technicznych w Puławach oraz na terenie Młodzieżowego Domu Kultury. Jej przedmiotem jest w szczególności remont budynku portierni przy I LO, tzw. „Prokopówki”, który służyć ma szkolnej telewizji TV „Czart”, budowa boiska wielofunkcyjnego przy I LO, odnowienie elewacji budynku MDK umożliwiające przywrócenie funkcji użytkowych pomieszczeniom piwnicznym oraz zagospodarowanie terenu przy MDK poprzez utworzenie tam ścieżki dydaktycznej.

Głównymi odbiorcami projektu mają być mieszkańcy obszaru rewitalizacji, którzy dzięki jego realizacji zyskają lepszy dostęp do wysokiej jakości usług edukacyjnych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych.

Szczegóły projektu

Wartość projektu

2 247 600,38 PLN

Kwota dofinansowania

687 623,70 PLN

Źródło dofinansowania

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich oraz budżet państwa

Foto: Józef Babij, fotobabij.blogspot.com