Ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność – to jedne z głównych przyczyn udzielania świadczeń pomocy społecznej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli. Po wsparcie MOPS zgłaszają się osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, często borykające się z wieloma różnymi problemami. Nierzadko wymagają one wsparcia o różnorodnym charakterze, nie tylko finansowym, ale również prawnym, czy psychologicznym. Pomimo dysponowania przez MOPS potencjałem kadrowym, problemem był brak odpowiedniej bazy lokalowej, gdzie tego typu wsparcie mogłoby być udzielane w warunkach sprzyjających rozmowie, budowaniu poczucia bezpieczeństwa i zaufania wśród klientów Ośrodka, jak i zapewniających odpowiednią przestrzeń pracy dla osób zatrudnionych w placówce. Niewystarczająca ilość miejsca dla komfortowej obsługi kilku klientów jednocześnie, niedostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych przy jednocześnie rosnącym zapotrzebowaniu na usługi pomocy społecznej sprawiły, że konieczna stała się rozbudowa i przebudowa obiektu, by stał się on w możliwie największym stopniu użyteczny dla wszystkich korzystających.

Na początku 2016 roku nasza firma przygotowała dla Gminy Stalowa Wola studium wykonalności projektu pn.: „Poprawa dostępności do usług społecznych poprzez rozbudowę i przebudowę budynku MOPS w Stalowej Woli” na potrzeby aplikowania o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Wsparcie udzielone przez naszych konsultantów przyczyniło się do pozyskania przez Gminę dofinansowania na realizację przedsięwzięcia pokrywającego ponad 55% całkowitej jego wartości.

Inwestycja rozpoczęta w styczniu 2017 roku trwała ponad rok i zakończyła się w marcu 2018 r. Dzięki jej realizacji poprawie uległa jakość i dostępność usług społecznych świadczonych w MOPS wskutek zwiększenia bazy lokalowej poprzez rozbudowę budynku, podniesienia komfortu jego użytkowania, dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz poszerzenia oferty świadczeń. Projekt zrealizowany został w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Centrum Aktywności Społecznej „SPECTRUM”.

Szczegóły projektu

Wartość projektu

5 757 815,61 PLN

Kwota dofinansowania

3 176 493,50 PLN

Źródło dofinansowania

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, Poddziałanie 6.2.2 Infrastruktura pomocy społecznej