Polska jest wśród krajów UE, które najsprawniej i najefektywniej wydatkują przyznane środki unijne – tak wynika z przedstawionego przez ministra inwestycji i rozwoju podsumowania pierwszej połowy perspektywy programowania funduszy UE obejmującej lata 2014-2020 (uwzględniając zasadę n+3, zakończy się ona w 2023 roku).

Fundusze UE w liczbach

Środki zrefundowane przez KE

mld euro

%

przyznanej alokacji

Środki zakontraktowane w ramach umów podpisanych z beneficjentami

mld euro

%

przyznanej alokacji

Do końca 2018 roku Unia Europejska wypłaciła Polsce niemal 17 mld euro, co stanowi 22% przyznanej nam alokacji. To najlepszy wynik wśród wszystkich państw członkowskich!

Według zawartych z beneficjentami umów Polska wykorzystała natomiast aż 71% przyznanej alokacji. Wkład UE opiewa w nich bowiem na 233,5 mld zł spośród 330 mld zł całkowitej puli środków.

Biorąc pod uwagę niemałe problemy z wydatkowaniem funduszy w okresie programowania 2007-2013 i związane z tym opóźnienie rozpoczęcia wdrażania perspektywy 2014-2020, wyniki te uznać należy za szczególnie korzystne.

Najwięcej środków na zrównoważony transport

Aż 1/3 łącznej kwoty dofinansowania z funduszy UE według umów zawartych z beneficjentami przeznaczona została na rozwój zrównoważonego transportu (77,8 mld zł). Na drugim miejscu znalazły się projekty z obszaru gospodarki niskoemisyjnej, pochłaniając 13% środków (31,3 mld zł). Ostatni stopień podium przypadł natomiast projektom w dziedzinie B+R (21,5 mld zł, tj. 9%).

Co dalej?

Rok 2020 zamyka bieżący okres programowania, co oznacza, że już teraz trwają przygotowania do kolejnej 7-letniej perspektywy obejmującej lata 2021-2027. Co się zmieni? Przede wszystkim na znaczeniu zyskają partnerstwa. Premiowane mają być bowiem projekty realizowane wspólnie przez kilka samorządów. W szczególności zaś więcej środków zostanie przeznaczonych na ZIT-y (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne), którymi w większym niż dotąd stopniu mają być objęte mniejsze ośrodki.

Ponadto więcej funduszy, nie tylko w ramach krajowych, ale również regionalnych programów operacyjnych, zostanie przeznaczonych na obszary zagrożone marginalizacją.

Podczas oceny projektów pod uwagę ma być również brana ich zgodność z dokumentami strategicznymi szczebla lokalnego i ponadlokalnego. Chodzi o to, żeby dofinansowane przedsięwzięcia rzeczywiście odpowiadały na wyzwania wskazane w strategiach rozwoju danej gminy, powiatu, regionu, czy subregionu.

Źródło:

https://www.gov.pl/web/inwestycje-rozwoj/fundusze-europejskie-na-lata-2014-2020-pozytywny-bilans-na-polmetku

http://samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_centralne/190935/Dotacje-po-nowemu–Samorzadowcy-o-zmianach-w-realizacji-projektow-unijnych-po-2020-r-

 

 

Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY