Od kilku już lat daje się zauważyć rosnące znaczenie polityki ukierunkowanej terytorialnie wykraczającej poza granice administracyjne pojedynczych gmin, a obejmującej całe obszary składające się z jednostek silnie wewnętrznie powiązanych i posiadających wspólne potencjały i bariery rozwoju. W polityce tej szczególne miejsce zajmują miasta jako ośrodki wzrostu o znaczeniu regionalnym (wojewódzkim), subregionalnym, czy też lokalnym i ich obszary funkcjonalne.

Dostrzegając zmiany w krajowej polityce miejskiej, jak również szanse na zdynamizowanie rozwoju społeczno-gospodarczego, na początku 2013 roku Miasto Puławy wraz z czterema gminami ościennymi: Gminą Puławy, Gminą Końskowola, Gminą Kazimierz Dolny oraz Gminą Janowiec przystąpiły do realizacji projektu zmierzającego do zbudowania Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Puławy.

Nasza firma od początku uczestniczyła w tym procesie, najpierw wspierając Miasto i jego Partnerów w pozyskaniu środków na ten cel z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013, następnie przeprowadzając diagnozę i delimitację MOF Miasta Puławy oraz opracowując analizy i plany branżowe, kończąc na zaplanowaniu działań strategicznych w ramach „Strategii rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Puławy”.

Pierwszym etapem prac była analiza powiązań między Puławami a gminami zlokalizowanymi w województwie lubelskim w promieniu 25 km od centrum miasta w celu określenia zasięgu obszaru funkcjonalnego. Jak się okazało, oprócz Gmin, które przystąpiły do porozumienia, silne powiązania z miastem wykazuje również Gmina Żyrzyn oddalona od jego północno-wschodniej granicy zaledwie o kilka kilometrów.

W określeniu zasięgu obszaru funkcjonalnego Puław kluczową rolę odegrali sami mieszkańcy i podejmowane przez nich decyzje.. Jeśli miasto jako rdzeń MOF stanowi dla mieszkańców gmin sąsiednich centrum ich życiowych spraw, miejsce pracy i nauki, gminy te uznać należy za funkcjonalnie powiązane z miastem. Często przy tym jest tak, że mieszkańcy miasta przeprowadzają się i zasiedlają tereny gmin sąsiednich, wciąż jednak ucząc się, czy pracując w mieście. Wymusza to na samorządach podjęcie współpracy na różnych polach, aby poprzez efekt synergii i pełne wykorzystanie potencjałów każdej z gmin do rozwoju całego obszaru zapewnić wysoką jakość życia mieszkańcom oraz podnieść jego atrakcyjność gospodarczą i turystyczną. Dlatego też kolejnym krokiem było przeprowadzenie analiz w zakresie możliwości współdziałania zmierzających do przygotowania szczegółowych planów branżowych w obszarze publicznego transportu zbiorowego, infrastruktury komunalnej, infrastruktury edukacyjnej i kulturalnej, turystyki, gospodarki odpadami, planowania przestrzennego, a także rozwoju oferty dla inwestorów.

Finalnym etapem naszych prac, stanowiącym swego rodzaju „kropkę nad i” w procesie kreowania Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Puław i planowania jego rozwoju, było opracowanie „Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Puławy na lata 2014-2020”, które zakończyło się przyjęciem dokumentu przez wszystkie Rady Gmin członkowskich w drugiej połowie 2014 roku. Dokument wyznacza pożądane kierunki rozwoju obszaru funkcjonalnego oraz wskazuje możliwe pola zacieśniania współpracy między samorządami MOF.

Na każdym etapie naszych działań uwzględniona została potrzeba zaangażowania różnych grup interesariuszy. Organizowane były spotkania informacyjno-konsultacyjne, w których udział brali aktywni przedstawiciele lokalnych wspólnot, przeprowadzone zostały również badania ankietowe i konsultacje społeczne. Niezwykle ważnym wydarzeniem była konferencja poświęcona koncepcji Strategii rozwoju MOF, która odbyła się na początku 2014 roku w Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym. Udział w niej wzięli przedstawiciele władz gmin tworzących MOF, będący głównymi aktorami Strategii, na barkach których spoczywa ciężar jej wdrażania.

Dla Gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Puławy zawiązanie porozumienia, powołanie obszaru i powstanie Strategii stanowiły zaledwie początek wspólnego działania. Był to dobry początek, zwiastun dobrej współpracy, która obecnie owocuje wartościowymi inicjatywami.

Szczegóły projektu

Okres realizacji

maj 2013 –
luty 2014

Liczba Partnerów

5

Opracowane dokumenty

  • Diagnoza stanu aktualnego wraz z delimitacją granic MOF
  • Studium rozwoju obszarów inwestycyjnych na obszarze funkcjonalnym na potrzeby diagnozy MOF Miasta Puławy
  • Analiza potencjału turystycznego MOF Miasta Puławy
  • Studium rozwoju infrastruktury kulturalnej i edukacyjnej MOF Miasta Puławy
  • Studium rozwoju infrastruktury komunalnej MOF Miasta Puławy wraz z oceną możliwości integracji gospodarki komunalnej
  • Studium racjonalizacji zagospodarowania odpadów na obszarze funkcjonalnym stanowiące plan działań dla MOF Miasta Puławy
  • Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla gminy Miasto Puławy wraz z obszarami sąsiednich gmin funkcjonalnie powiązanych w ramach porozumienia w sprawie wspólnej komunikacji miejskiej na lata 2013-2024
  • Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Puławy na lata 2014-2020