Stalowa Wola jako jedno z miast byłego Centralnego Okręgu Przemysłowego, zmaga się z problemami typowymi dla obszarów poprzemysłowych (tj. bezrobocie, ubóstwo, wyludnianie). Trudności te dostrzec można w szczególności na osiedlu Fabryczne – najstarszej części zabytkowego układu urbanistycznego miasta z okresu budowy COP, nazywanej przez stalowowolan „Zatorzem” – gorszą częścią miasta, oraz na osiedlu Rozwadów – dawnym miasteczku kolejowym i handlowym, włączonym do Stalowej Woli w latach 70-tych, ale dla jego mieszkańców pozostającym odrębną jednostką.

Tak różnym problemom Gmina postanowiła sprostać w procesie rewitalizacji, który jako jeden z 20 samorządów realizuje w ramach „Modelowej rewitalizacji miast” – konkursu dotacji zorganizowanego przez Ministerstwo Rozwoju. Projekt Modelowanie kompleksowej rewitalizacji Stalowej Woli z wykorzystaniem narzędzi partycypacji społecznej” zakłada poprawę sytuacji na obszarach Rozwadów i Fabryczne. Tematem wiodącym rewitalizacji Stalowej Woli jest partycypacja, stanowiąca odpowiedź na problem niskiego poziomu integracji i aktywności społecznej mieszkańców.

W ramach projektu nasza firma opracowała dla Gminy program rewitalizacji – dokument, stanowiący wieloletni plan działań zmierzających do poprawy sytuacji obszarów problemowych oraz Mapę zasobów i potrzeb, czyli swego rodzaju raport o społeczności lokalnej, będący równocześnie przewodnikiem po zasobach podobszarów oraz narzędziem planowania działań w przyszłości.

Prace nad dokumentami rozpoczęliśmy w grudniu 2016 roku. Pierwszy etap naszych działań stanowiły badania społeczne w podobszarach rewitalizacji. Ich celem było pogłębienie wiedzy na temat obszaru objętego rewitalizacją, poznanie problemów, z którymi zmagają się jego mieszkańcy, jak również ich oczekiwań, a także wskazanie potencjałów tych terenów, które mogą stanowić bodziec do ich rozwoju. Do realizacji badań wykorzystaliśmy zróżnicowane techniki i autorskie narzędzia badawcze. Łącznie w okresie grudzień 2016 styczeń 2017 badaniom poddaliśmy 731 osób. Było to dla nas niezwykle cenne doświadczenie. Spotkania z interesariuszami rewitalizacji, którzy mieszkają i pracują na tych terenach, pozwoliły nam dostrzec niewidoczne w statystykach problemy i potencjały Rozwadowa i Fabrycznego.

Oprócz badań społecznych zaplanowane zostały liczne formy zaangażowania mieszkańców, w tym m.in. warsztaty, konsultacje, spotkania informacyjne. Możliwość bezpośredniego kontaktu z interesariuszami, wielogodzinne dyskusje nad przyszłością tych terenów, analizy różnorodnych sposobów wykorzystania ich atutów pozwoliły nam lepiej zrozumieć dotykające je problemy i  skuteczniej zaplanować ich rozwój. Nierzadko były to rozmowy trudne. Wiele poruszanych zagadnień spotykało się z aprobatą wybranych grup społecznych, wywołując jednocześnie sprzeciw innych interesariuszy. Jednak zaangażowanie i troska o wspólne dobro, jak również dostrzegana przez wszystkich potrzeba zmian pozwoliły wspólnie wypracować zadowalające i możliwe do realizacji rozwiązania. Ogromnym wyzwaniem było przekucie pomysłów i propozycji w konkretne projekty zgodne z jednej strony z oczekiwaniami mieszkańców i pozostałych interesariuszy, z drugiej zaś z wytycznymi Urzędu Marszałkowskiego i Ministerstwa Rozwoju.

Bardzo ważnym czynnikiem, który wpłynął na efektywność  prowadzonego przez nas procesu, były szeroko zakrojone działania promocyjne (m.in. artykuły prasowe, ulotki informacyjne, plakaty, informacje zamieszczone na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych). Każdą formę kontaktu z mieszkańcami staraliśmy się wykorzystać do promowania całego procesu rewitalizacji w Stalowej Woli i zachęcenia do zaangażowania się w kolejne planowane inicjatywy.

Efektem trwających blisko rok prac było przyjęcie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Stalowa Wola na lata 2017-2023 w grudniu 2017 roku, a następnie poddanie go procesowi aktualizacji. Opracowany przez nas dokument uzyskał pozytywną opinię Ministerstwa Rozwoju oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego i jest obecnie podstawą realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Stalowa dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy.

Niezwykle cieszymy się, że mogliśmy uczestniczyć w jednym z etapów procesu rewitalizacji w Stalowej Woli. Serdecznie dziękujemy pracownikom Urzędu Miasta, jednostek organizacyjnych samorządu i innych podmiotów publicznych oraz ekspertom wspierającym nas w pracach nad dokumentem, jak również wszystkim interesariuszom rewitalizacji, których zaangażowanie pozwoliło przygotować LPR będący wzorcowym narzędziem prowadzenia efektywnej rewitalizacji.

Powstanie dokumentu stanowi początek wieloletniego procesu przemian społeczno-przestrzenno-gospodarczych na obszarze rewitalizacji. Mamy głęboką nadzieję, że rewitalizacja Rozwadowa i Fabrycznego zakończy się sukcesem, a tereny te będą się rozwijać, sprzyjając poprawie jakości życia ich mieszkańców.