W 2010 roku nasza firma przygotowała dla Miasta Puławy studium wykonalności projektu: „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta Puławy dla potrzeb rozwoju turystyki i poprawy warunków życia mieszkańców”. Głównym celem przedsięwzięcia była odnowa zdegradowanych terenów miejskich i przywrócenie im funkcji obszarów służących rekreacji, uprawianiu sportu, turystyce oraz kulturze.

Projekt zrealizowany został w latach 2010-2012. Składał się z dziewięciu komplementarnych zadań, realizacja których pozwoliła na udostępnienie mieszkańcom Puław przestrzeni spędzania wolnego czasu, uprawiania sportu oraz korzystania z dóbr kultury.

Szczegóły projektu

Wartość projektu

18 538 719,79 PLN

Kwota dofinansowania

9 986 867,87 PLN

Źródło dofinansowania

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Działanie 3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich

Foto: Józef Babij, fotobabij.blogspot.com