W 2010 roku do realizacji przygotowany został projekt pn. „Rozbudowa i modernizacja Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami dla Miasta Puławy i Gmin Ościennych poprzez rozbudowę i modernizację Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Puławach – poprawa infrastruktury zbierania i odzysku odpadów”. Nasza firma uczestniczyła w planowaniu inwestycji, przygotowując studium wykonalności dla niej oraz wspierając Beneficjenta – Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. – w procesie aplikowania o środki. Projekt zakładał m.in. modernizację i rozbudowę linii sortowniczej, budowę segmentu obróbki frakcji energetycznej, modernizację i rozbudowę segmentu przygotowania biofrakcji, budowę segmentu kompostowania w bioreaktorach zamkniętych, budowę placu dojrzewania i waloryzacji biostabilizatu/kompostu, budowę nowej niecki kwatery składowania odpadów.

Wdrożenie systemu selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych pozwoliło na zmniejszenie udziału odpadów zmieszanych w ogólnym strumieniu odpadów komunalnych przyjmowanych przez ZUOK. W efekcie wzrosła efektywność unieszkodliwiania biofrakcji. Ponadto realizacja projektu przyczyniła się do podniesienia skuteczności unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, stwarzających szczególne zagrożenie dla ludzi i środowiska naturalnego.

Szczegóły projektu

Wartość projektu

47 861 186,00 PLN

Kwota dofinansowania

29 193 344,59 PLN

Źródło dofinansowania

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 6.1. Ochrona i kształtowanie środowiska

Foto: Piotr Bieniecki / www.fototeo.pl (licencja: CC BY-SA 4.0)