W III kwartale 2016 roku na zlecenie Gminy Miejskiej Świdnik nasi konsultanci przygotowali studium wykonalności oraz wniosek aplikacyjny projektu pn. „Rozbudowa systemu oczyszczania i odprowadzania wód deszczowych w Gminie Miejskiej Świdnik” w celu ubiegania się o środki finansowe na realizację inwestycji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Celem głównym projektu jest poprawa zabezpieczenia przeciwpowodziowego i polepszenie stanu wód poprzez uporządkowanie gospodarki ściekami opadowymi i roztopowymi na terenie Gminy, co przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego, bowiem zmniejszy się zawartość zawiesin i substancji ropopochodnych, a co za tym idzie polepszy się jakość wód podziemnych i powierzchniowych.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje m.in.: budowę 3,2 km sieci kanalizacji deszczowej, budowę oczyszczalni wód deszczowych, budowę urządzenia służącego gospodarowaniu wodami z wyłączeniem kanalizacji deszczowej (zbiornik retencyjny) oraz budowę infrastruktury drogowej (odtworzenia, dojazdy).

Inwestycja będzie realizowana do końca 2020 r.

Szczegóły projektu

Wartość projektu

34 307 702,75 PLN

Kwota dofinansowania

29 161 547,33 PLN

Źródło dofinansowania

Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Działanie 2.1. Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska