Tworzenie obszarów funkcjonalnych i działania w ich ramach stanowi zintegrowane podejście terytorialne ukierunkowane na wykorzystanie wewnętrznych potencjałów terenów charakteryzujących się wspólnymi uwarunkowaniami społeczno-gospodarczo-przestrzennymi. Współpraca na poziomie lokalnym zawiązywana pomiędzy gminami funkcjonalnie powiązanymi stwarza możliwości realizacji wspólnych inicjatyw sprzyjających rozwojowi społecznemu i gospodarczemu całego obszaru.

Możliwości te dostrzegły władze Miasta Chełm, Gminy Chełm oraz Gminy Kamień, które w lipcu 2014 roku zawiązały porozumienie o utworzeniu Chełmskiego Obszaru Funkcjonalnego.

W celu zaplanowania współpracy między członkami ChOF, jak również wskazania najważniejszych przedsięwzięć, których realizacja sprzyjać będzie poprawie jakości życia na tym terenie przy wykorzystaniu lokalnych zasobów i potencjałów, nasza firma przygotowała Strategię Rozwoju Chełmskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2015-2020 z perspektywą do 2030 roku.

Prace nad dokumentem prowadzone były we współpracy z zespołem zadaniowym, w skład którego wchodzili przedstawiciele wszystkich gmin tworzących obszar funkcjonalny, dysponujący wiedzą z różnych dziedzin (gospodarka, transport i komunikacja, turystyka i rekreacja, edukacja, kultura, sport, ochrona zdrowia i pomoc społeczna, bezpieczeństwo i porządek publiczny). Podczas cyklicznych spotkań zespołu określano kształt poszczególnych części dokumentu oraz zaplanowano proces zarządzania jego wdrażaniem i monitorowania efektów. Współdziałanie przedstawicieli poszczególnych gmin pozwoliło nakreślić cele istotne dla społeczności zamieszkujących obszar funkcjonalny i wyznaczyć zadania służące ich osiągnięciu. Projekt dokumentu poddano konsultacjom społecznym, podczas których wszyscy interesariusze mieli możliwość zgłaszania swoich uwag i propozycji zmian.

Strategia Rozwoju Chełmskiego Obszaru Funkcjonalnego wyznaczyła możliwe kierunki rozwoju współpracy między samorządami tworzącymi obszar funkcjonalny oraz określiła najważniejsze z punktu widzenia ChOF przedsięwzięcia planowane do realizacji w latach 2014-2020. W trakcie prac nad Strategią Rozwoju ChOF powstały również strategie rozwoju gmin członkowskich, które pozostają z nią zgodne i stanowią jej uzupełnienie. Ponadto opracowany został dokument „Strategiczne Inwestycje Terytorialne Miasta Chełm”, który ma na celu wzmocnienie ChOF poprzez realizację partnerskich działań zintegrowanych, wspólnych zamierzeń partnerów w perspektywie wieloletniej. Strategiczny Plan Terytorialny zapewnia gminom dostęp do uprzywilejowanego wsparcia ze środków RPO WL. Opracowanie pozwoli skuteczniej realizować inicjatywy rozwojowe, a co za tym idzie osiągać cele strategiczne, które nie byłyby możliwe do osiągnięcia dla każdego z partnerów z osobna.

Szczegóły projektu

Okres realizacji

maj 2014 – grudzień 2016

Liczba Partnerów

3

Opracowane dokumenty

  • Strategia Rozwoju Chełmskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2015-2020 z perspektywą do 2030 roku
  • Strategiczne Inwestycje Terytorialne Miasta Chełm – dokument operacyjny