W odpowiedzi na zmieniające się uwarunkowania rozwoju gminy oraz w związku z zakończeniem okresu obowiązywania dotychczas obowiązującej strategii rozwoju w okresie od marca do września 2015 r. opracowaliśmy dla Gminy Chełm Strategię Rozwoju na lata 2015-2020 z perspektywą do roku 2030. Dokument określa podstawowe kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego gminy na nadchodzące lata oraz wyznacza cele, które powinny zostać osiągnięte w przyszłości. W proces tworzenia Strategii zaangażowani zostali pracownicy samorządu oraz mieszkańcy gminy.