W 2015 roku przygotowaliśmy aktualizację strategii rozwoju dla gminy Kamień (woj. lubelskie). Konieczność opracowania dokumentu związana była z zakończeniem okresu obowiązywania dotychczasowej strategii, dezaktualizacją bądź przewartościowaniem wyznaczonych przed laty celów i zadań, jak również z rozpoczęciem nowej perspektywy programowania środków europejskich, z których będą mogły być finansowane kluczowe przedsięwzięcia rozwojowe. Opracowana przez nas we współpracy z gminą „Strategia Rozwoju Gminy Kamień na lata 2015-2020 z perspektywą do 2030 r.” wskazuje aktualne kierunki rozwoju gminy, określa cele strategiczne oraz wskazuje sposoby ich osiągnięcia. Dokument został uchwalony w listopadzie 2015 roku, stając się podstawą realizacji działań rozwojowych w gminie.