Miasto Chełm, podobnie jak wiele innych ośrodków, podlegało w ostatnich latach wyraźnym zmianom. Dzięki możliwości pozyskania finansowania przedsięwzięć ze środków zewnętrznych, w tym z funduszy UE, zrealizowano szereg projektów, w szczególności w zakresie polityki społecznej oraz infrastruktury. Dążąc do ukierunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego Miasta i poprawy jakości życia na jego terenie, władze podjęły decyzję o aktualizacji strategii rozwoju, na podstawie której w kolejnych latach prowadzone mają być działania rozwojowe.

W prace nad dokumentem zaangażowani byli nasi konsultanci oraz zespół zadaniowy ds. opracowania strategii, w skład którego weszli pracownicy Urzędu Miasta i jednostek podległych dysponujący wiedzą z różnorodnych dziedzin.

Ponieważ niezwykle ważnym aspektem planowania rozwoju miasta są opinie i spostrzeżenia osób, które na jego terenie mieszkają, uczą się i pracują, na potrzeby opracowania strategii przeprowadzono trzyetapowe badania społeczne. Wśród respondentów znaleźli się dorośli mieszkańcy, uczniowie klas maturalnych chełmskich szkół ponadgimnazjalnych oraz osoby prowadzące bądź zamierzające w najbliższym czasie rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Łącznie w okresie grudzień 2014 – styczeń 2015 badaniom poddanych zostało 636 osób. Wykorzystano technikę wywiadu kwestionariuszowego PAPI oraz ankietyzację bezpośrednią. Zgromadzone dane posłużyły do diagnozy bieżącej sytuacji miasta, sformułowania celów strategicznych oraz zaplanowania konkretnych przedsięwzięć rozwojowych.

Prace nad Strategią Rozwoju Miasta Chełm prowadzone były równolegle z opracowywaniem Strategii Rozwoju Chełmskiego Obszaru Funkcjonalnego, będącego efektem współpracy Miasta Chełm z Gminą Chełm i Gminą Kamień. Dokumenty te, mimo iż są od siebie niezależne, wzajemnie się uzupełniają.

„Strategia Rozwoju Miasta Chełm. Aktualizacja na lata 2015-2020 z perspektywą do roku 2030” wyznacza kierunki rozwoju oraz strategiczne cele planowane do zrealizowania przez wspólnotę samorządową. Ich wdrożenie sprzyjać będzie rozwojowi społeczno-gospodarczemu miasta, a co za tym idzie zaspokojeniu potrzeb jego mieszkańców.