„Puławy to miejsce, w którym warto zamieszkać, uczyć się i pracować; miejsce, które warto odwiedzić i do niego powracać.” – tak brzmi wizja Puław przyszłości. By możliwe było jej urzeczywistnienie, konieczne jest sformułowanie konkretnych celów i nadanie właściwego kierunku podejmowanym działaniom. Temu właśnie służyć miała opracowana przez naszą firmę w 2014 roku „Strategia Rozwoju Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030 r.”

W proces przygotowania dokumentu zaangażowani zostali pracownicy Urzędu Miasta, miejskich jednostek organizacyjnych, przedstawiciele władz samorządowych oraz różnorodnych środowisk i podmiotów zaangażowanych w rozwój lokalny. Prace prowadzone były w trzech tematycznych grupach roboczych (ds. zagospodarowania przestrzennego i ochrony środowiska, rozwoju gospodarczego oraz społecznych), w ramach których odbyły się cykle spotkań zmierzające do sformułowania jasnej wizji, konkretnych celów i przypisanych do nich zadań.

Ponieważ wdrożenie zapisów strategii ma służyć przede wszystkim mieszkańcom, na co wskazuje sama wizja rozwoju, w toku prac zrealizowane zostały badania społeczne. Wśród respondentów oprócz mieszkańców znaleźli się również uczniowie ostatnich klas szkół średnich w mieście, a także prowadzący działalność na jego terenie przedsiębiorcy. Zgromadzone wyniki, a przede wszystkim imponująca liczba ponad 1400 uczestników badania, pokazuje, że społeczeństwo chce mieć realny wpływ na kreowanie rozwoju miasta, a los Puław nie jest mu obojętny.

Strategia wyznacza główne kierunki rozwoju i wskazuje pożądane działania służące urzeczywistnieniu wskazanej w niej wizji Puław. Jej zapisy są obecnie przez Miasto wdrażane, a stan realizacji poszczególnych celów i zadań – stale monitorowane.

 

Foto: Józef Babij, fotobabij.blogspot.com