Walory przyrodniczo-krajobrazowe, potencjał gospodarczy i naukowo-badawczy, unikatowe dziedzictwo kulturowe i historyczne, dobrze rozwinięta infrastruktura komunikacyjna, bogate doświadczenia współpracy ponadlokalnej – to wszystko składa się na ogromny potencjał rozwojowy Powiatu Puławskiego. Trzeba jednak wiedzieć, jak go wykorzystać i w jaki sposób sterować rozwojem, by przyczyniał się on do rzeczywistej poprawy warunków życia na jego terenie. Służyć temu miała opracowana przez naszą firmę w 2015 roku „Strategia rozwoju Powiatu Puławskiego do roku 2020 z perspektywą do 2030 r.”, będąca podstawowym dokumentem wskazującym główne cele i kierunki rozwoju powiatu.

Zgodnie z założeniami wizji to właśnie wykorzystanie bogatych wewnętrznych potencjałów powiatu puławskiego ma doprowadzić do stałego i zrównoważonego rozwoju wszystkich jego części, przynosząc korzyści mieszkańcom i różnorodnym środowiskom.

Prace nad dokumentem trwały blisko rok i realizowane były przy założeniu jawności i transparentności oraz zaangażowaniu społeczeństwa w jego tworzenie. Wyraz tego podejścia stanowiły spotkania otwarte w toku przygotowania Strategii oraz konsultacje społeczne projektu dokumentu.