W okresie od maja 2013 r. do grudnia 2015 r. Powiat Puławski realizował przedsięwzięcie pn. Stworzenie Systemu Informacji Przestrzennej w Powiecie Puławskim”. Celem projektu było przyspieszenie i usprawnienie procesu dostarczania informacji o przestrzeni i zjawiskach dotyczących obszaru powiatu wszystkim zainteresowanym dzięki wykorzystaniu technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

W ramach współpracy nawiązanej z Powiatem Puławskim od sierpnia 2013 r. do grudnia 2015 r. zarządzaliśmy wdrażaniem projektu. Zakres świadczonych przez nas usług obejmował: przygotowanie procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, jego organizację, nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu wyłonienia wykonawcy oraz koordynowanie wdrażaniem projektu, a także doradztwo merytoryczne i prawne, zapewniające jego zakończenie i rozliczenie w terminie wynikającym z zawartej umowy o dofinansowanie.

Szczegóły projektu

Wartość projektu

2 236 792,76 PLN

Kwota dofinansowania

1 901 273,83 PLN

Źródło dofinansowania

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne