Wejście w życie ustawy o rewitalizacji wytyczyło nowy tryb przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji przez jednostki samorządu terytorialnego. Zmienił się sposób postrzegania tego procesu. Po latach nadużywania pojęcia „rewitalizacja” i realizacji rozproszonych działań o charakterze infrastrukturalnym przyszedł czas na zmiany. Rewitalizacja nie oznacza już tylko modernizacji placu czy skweru, lecz faktyczne przemiany społeczno-gospodarczo-przestrzenne sprzyjające wychodzeniu zdegradowanych obszarów z kryzysu oraz tworzeniu warunków do ich rozwoju. Poprawa estetyki przestrzeni to już za mało, wszelkie podejmowane działania mają służyć przede wszystkim rozwiązywaniu problemów społecznych przy wykorzystaniu lokalnych potencjałów. Kluczowe jest przy tym zaangażowanie mieszkańców i innych grup interesariuszy w proces projektowania i wdrażania zmian.

Prowadzenie skutecznej rewitalizacji ma szansę pozytywnie wpłynąć na rozwój społeczny i gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego. Jedną z gmin, które skorzystały z nowych regulacji prawnych, była Skarżysko-Kamienna, która we współpracy z naszą firmą w styczniu 2016 roku przystąpiła do realizacji kompleksowego procesu rewitalizacji.

Skarżysko-Kamienna zdecydowało się opracować Gminny Program Rewitalizacji – dokument zgodny z ustawą o rewitalizacji, która to zobowiązuje samorząd do zastosowania odpowiedniej procedury jego przygotowania. W poszczególne etapy tworzenia programu rewitalizacji zaangażowano społeczność lokalną, wykorzystując różnorodne formy partycypacji dostosowane do lokalnych uwarunkowań. Każdy etap powstawania dokumentu był z nią konsultowany, począwszy od wyznaczenia obszaru zdegradowanego i rewitalizacji, poprzez tworzenie wizji, celów oraz kierunków działań, jak również określenie listy przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Podczas opracowywania dokumentu zrealizowano także dwuetapowe badania społeczne, w których wzięło udział 1000 osób, w tym mieszkańcy miasta, mieszkańcy obszarów zdegradowanych oraz dzieci i młodzież uczęszczające do szkół zlokalizowanych na tym terenie. Przeprowadzono konsultacje społeczne dotyczące granic obszaru zdegradowanego i rewitalizacji, warsztaty rewitalizacyjne związane ze zgłaszaniem przedsięwzięć rozwojowych do GPR oraz konsultacje społeczne projektu dokumentu.

Zaangażowanie interesariuszy rewitalizacji oraz współpraca z zespołem ds. opracowania GPR zaowocowały przygotowaniem  Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2016-2020 i jego uchwaleniem przez Radę Gminy w kwietniu 2017 roku.

Po uzyskaniu pozytywnej opinii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego dokument został wpisany do wykazu programów rewitalizacji województwa świętokrzyskiego i stanowi obecnie podstawę wdrażania przedsięwzięć rewitalizacyjnych.