Trwa V edycja naboru wniosków o dofinansowanie projektów w zakresie wspierania źródeł wysokosprawnej kogeneracji.

Konkurs organizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczy projektów w ramach Działania 1.6. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji.

Dofinansowaniu podlegają projekty dotyczące budowy nowych lub zwiększenia mocy (w wyniku rozbudowy lub przebudowy) istniejących jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą się ubiegać przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST nie będące przedsiębiorcami, jak również spółdzielnie mieszkaniowe.

Budżet konkursu to 200 mln zł, w tym: 100 mln PLN zostanie przeznaczone na źródła OZE, zaś 100 mln PLN – na pozostałe źródła. Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Wnioski można składać do 28 czerwca 2019 r. za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie lub w wersji papierowej w Kancelarii NFOŚIGW.

Szczegółowe informacje o naborze dostępne są na stronie: http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/zrodla-wysokosprawnej-kogeneracji—v-konkurs/art,1,zrodla-wysokosprawnej-kogeneracji-v-konkurs.html

 

Foto: Mattia Luigi Nappi [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons