W 2017 roku nasza firma przygotowała na zlecenie Województwa Lubelskiego studium wykonalności projektu pn.: „Zakup taboru kolejowego do przewozów osób organizowanych przez Województwo Lubelskie”. Jego głównym celem jest poprawa jakości i atrakcyjności publicznego transportu kolejowego w przewozach regionalnych. Przedmiot inwestycji stanowi zakup przez Samorząd Województwa 11 nowoczesnych elektrycznych pojazdów kolejowych, które zastąpią wyeksploatowany tabor. W grudniu 2017 r. wynikiem pozytywnym zakończyła się ocena merytoryczna projektu i został on wybrany do dofinansowania w trybie pozakonkursowym.

Szczegóły projektu

Wartość projektu

152 900 000,00 PLN

Kwota dofinansowania

104 492 448,25 PLN

Źródło dofinansowania

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.3 Transport kolejowy

Foto: Janusz Jakubowski [CC BY 2.0], via Flickr.com