18 marca na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawiła się nowa wersja (z 28 lutego 2019 r., poprzednia wersja była datowana na 28 sierpnia 2018 r.) projektu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Co się zmienia? 

Nowy projekt zakłada przede wszystkim (w art. 3b) dalsze zwiększanie w kolejnych latach wymaganych do osiągnięcia przez gminy poziomów recyklingu odpadów komunalnych nadających się do ponownego użycia (poza odpadami budowlanymi i rozbiórkowymi, których wielkość odzysku utrzymano na poziomie 70%). Utrzymane zostały określone obowiązującą ustawą założenia 50% minimalnego odzysku w 2020 roku, ale jednocześnie założono kontynuację zwiększania minimów recyklingowych: do 55% od 2025, 60% od 2030 i 65% od 2035 roku, czego obecna ustawa nie przewiduje.

Projekt zakłada ponadto:

  • rozdzielenie przetargów na odbiór i na zagospodarowanie odpadów (art. 6d ust. 1a);
  • obowiązkowe rozliczanie się przez gminy z firmami odbierającymi i zagospodarowującymi odpady komunalne na podstawie masy odpadów /wykluczenie możliwości rozliczania ryczałtowego/ (art. 6f ust. 3 i 4);
  • możliwość obniżenia stawek opłat dla mieszkańców poprzez uwzględnienie przychodów ze sprzedaży surowców wtórnych jako źródła pokrycia kosztów funkcjonowania systemu /obecnie obowiązujące przepisy wymuszają, aby system ten był w całości finansowany przez mieszkańców/ (art. 6k ust. 2b);
  • obowiązkowe podwojenie stawki opłat dla mieszkańców niesegregujących opady /obecne przepisy wymuszają stosowanie wyższych stawek, ale nie określają poziomu tego zwiększenia, ograniczając go jedynie do dwukrotności stawki bazowej/ (art. 6ka ust. 1);
  • możliwość przekazywania niesegregowanych odpadów komunalnych do dowolnej instalacji na terenie całej Polski (art. 9e ust. 1 pkt 2).
Co to oznacza w praktyce?

Uchwalenie proponowanych zmian doprowadzi do istotnych zmian warunków funkcjonowania całej branży odpadowej, w szczególności zaś regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK), które stracą pewność zagospodarowywania odpadów zmieszanych wytwarzanych w swoich regionach odpadowych, otrzymując jednocześnie możliwość konkurowania cenami o odpady z innych regionów.